Wyddech chi fod gan Longfields grŵp sgowtiaid gweithgar?

Scoutmaster C. Rand pins the First Class Badge on the tunic of 17 year old Richard Paton, the first member of the 2nd Swansea (Grove) Troop the get the award.
Y Sgowtfeistr C. Rand yn pinio’r Bathodyn Dosbarth Cyntaf ar diwnig Richard Paton sy’n 17 oed, a’r aelod cyntaf o 2il Lu Abertawe (Grove) i gael y wobr.

Dyma oedd 2il Grŵp Sgowtiaid Grove Abertawe ac roedd chwech o Sgowtiaid a phump o Gybiau Bleiddiaid. Roedden nhw’n cyfarfod bob nos Wener yn Ysgol Dumbarton yn Abertawe ac roedd Urdd BP yr Hen Sgowtiaid, y Clwb Rotari a’r Ford Gron yn gweithio system rota i gludo’r aelodau o’u cartrefi i’w cyfarfodydd.

Cofrestrwyd y grŵp gyda’r Awdurdodau Sgowtiaid ac ym 1958, prynon nhw eu Baner Llu eu hunain ac enillon nhw Wobr Herbert Levick. Rhoddwyd y Wobr hon i’r Grŵp Sgowtiaid a ‘roddodd yr ymdrech orau i waith Sgowtiaid yn ystod y flwyddyn’.

Fel grŵp, gwnaethant gysylltiadau gyda Grwpiau Sgowtiaid gweithgar eraill a soniwyd yn arbennig am 30ain Llu Sgowtiaid Abertawe (Bryn) a Chwmni Geidiau 1af y Cocyd. Dyfarnwyd Bathodyn Dosbarth Cyntaf i Richard Paton o Longfields ac ef oedd un o aelodau cyntaf y grŵp i gyflawni hyn.

Mae’r cyfieithiadau o ddetholiadau canlynol o Flwyddlyfrau’r Gymdeithas yn disgrifio rhai o weithgareddau’r llu sgowtiaid.

Blwyddyn Weithgar a Phrysur i’n Llu Sgowtiaid

gan Colin Rand (Y Sgowtfeistr)

Trwy haelioni a charedigrwydd y Gymdeithas yn rhoi bws i ni, roedd modd i ni fynd â nifer o sgowtiaid ar ymweliadau â Gwersylloedd Sgowtiaid yng Ngŵyr fis Awst diwethaf. Bu wythnos “Bob-a-Job” yn llwyddiannus iawn ac o ganlyniad, bu modd i ni brynu Polyn Totem i’r Cybiau.

Mynychodd y Sgowtiaid a’r Cybiau, yng nghwmni’r holl baciau a lluoedd eraill, barêd adrannol Diwrnod San Siôr a gynhaliwyd yn Eglwys Pantygwydr. Yn ogystal, mynychodd y Cybiau gystadleuaeth Cub Grove a gynhaliwyd ym Mhencadlys y Sgowtiaid, Bryn Road ym mis Hydref. Roedd y Parti Nadolig eleni’n ddigwyddiad cyfunol gyda 30ain Llu Sgowtiaid (Bryn) Abertawe a Chwmni Geidiau 1af y Cocyd yn cael ei gynnal yn y Cartref i Blant, Y Cocyd.

Cyfieithiad o Ddetholiad o Flwyddlyfr 1962 y Gymdeithas

Gweithgareddau ein Llu Sgowtiaid

gan Colin Rand (Y Sgowtfeistr)

Bu modd i Richard Paton a Huw Williams wersylla dan gynfas am y tro cyntaf. Mynychon nhw Wersyll Sulgwyn 30ain Llu Sgowtiaid Abertawe, a gynhaliwyd yn Wernfadog, Ynystawe. Yn ogystal, gwnaeth Richard wersylla am 10 niwrnod yn Kinsham, Swydd Henffordd, gyda 30ain ac 42fed Llu Sgowtiaid Abertawe yn ystod mis Awst, 1962. Yn ogystal, mwynhaodd y llu ymweliad â Dociau Abertawe i weld Sgwadron Llynges yr Iseldiroedd.

Yn ystod y flwyddyn, cawsom ein cynrychioli yn y rhan fwyaf o’r digwyddiadau i Sgowtiaid a gynhaliwyd yn y dref, lle cawsom ein cynrychioli gan Richard Paton yn y Gynhadledd Sgowtiaid/Geidiau a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyfieithiad o ddetholiad o Flwyddlyfr 1962 y Gymdeithas